۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
وظايف جديد ديوان محاسبات در اصلاح جديد آئين نامه داخلي مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مواد (26) تا (33) را بررسي و به شرح ذيل به تصويب رساندند:
1- معاونت نظارت موظف است گزارش نماينده ناظر وكميسيون را بررسي و نظرات خود را حسب مورد به رئيس مجلس، دستگاه مربوط، ديوان محاسبات، كميسيون ذيربط و نماينده ناظر اعلام نمايد.
2- معاونت نظارت موظف است عدم شركت نماينده ناظر در جلسات را به رئيس مجلس اعلام كند.
3- حضور نماينده ناظر در جلسات موضوع اين ماده مأموريت اداري محسوب مي‌گردد. نماينده ناظر به تشخيص رئيس كميسيون ذيربط با غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي مستعفي شناخته مي‌شود. كميسيون مكلف است نسبت به انتخاب فرد جديد طبق اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
ماده 28- ماده زير به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي- روساي قوه مجريه و قضائيه موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهي، گزارش مكتوبي نيز از عملكرد قوه تحت نظارت خود و تغييرات خود و تغييرات شاخص‌ها در سال قبل را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
شهرداري‌هاي كلان شهرها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان صدا و سيما و نهادهاي تحت نظر رهبري با اذن ايشان نيز موظفند گزارش مكتوب خود را نيز عملكرد سال قبل به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند تا به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع شود. كميسيون‌هاي تخصصي مجلس موظفند بخش‌هاي مرتبط با كميسيون خود را ارزيابي و نتايج را حداكثر يك ماه پس از دريافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه نمايند. معاونت نظارت موظف است جمع‌بندي نهايي به همراه گزارش‌هاي مذكور و نظرات كميسيون‌ها را براي بررسي بيشتر و تطبيق موارد مربوط به اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه كل كشور با گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات ارائه نمايد. ديوان محاسبات موظف است در گزارش تفريغ بودجه نظر خود را دراين باره اعلام كند.
ماده 29- ماده زير به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي- رئيس نظارت مجلس موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال گزارشي از اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال قبل را تهيه و به هيأت رئيسه ارسال كند تا در صورت صلاحديد در جلسه علني قرائت شود.
ماده 30- ماده زير به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي- رئيس ديوان محاسبات كشور موظف به اجراي موارد زير است:
1- گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور را حداكثر تا پايان ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
2- گزارش تفريغ بودجه سالانه ديوان محاسبات را تا پايان شهريور ماه سال بعد و بودجه سالانه آن را در پايان شهريور ماه سال قبل تهيه و براي رسيدگي به كميسيون برنامه بودجه و محاسبات تسليم نمايد.
3- در اجراي وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي ، پاسخ درخواست‌هاي رئيس مجلس، روساي كميسيون‌ها، نمايندگان مجلس، هيأت‌هاي تحقيق و تفحص و معاونت نظارت را كه به صورت مكتوب دريافت مي‌نمايد در چهارچوب قانون ديوان محاسبات كشور تهيه و به صورت رسمي تسليم نمايد.
تبصره1- رئيس ديوان هنگام تسليم گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور حداكثر به مدت يكساعت درباره آن در جلسه علني توضيح مي‌دهد . هيأت رئيسه گزارش كامل تفريغ بودجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون اصلي و بخش‌هاي مرتبط با كميسيون‌هاي ديگر را به عنوان كميسيون فرعي ارجاع مي نمايد تا حداكثر ظرف ماه گزارش خود را به كميسيون اصلي تقديم نمايند. كميسيون اصلي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تسليم گزارش به مجلس با توجه به گزارش كميسون‌هاي فرعي و اخذ توضيحات از دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش بررسي نهايي خود را تهيه و به هيأت رئيسه تسليم نمايد. اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و قرائت مي‌شود.
تبصره 2- كميسيون برنامه بودجه و محاسبات موظف است كليه گزارشهاي واصله از ديوان محاسبات را بررسي و نتيجه آن را به اطلاع نمايندگان برساند.
تبصره 3- رئيس ديوان محاسبات موظف است چگونگي برخورد با متخلفين و پيگيري قانوني موارد تخلف را براي رئيس مجلس گزارش نمايد.
ماده 31- ماده زير به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي-چنانچه لايحه بودجه سالانه كشور تا تاريخ تعيين شده در اين آيين‌نامه به مجلس تسليم نشود دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس تقديم نمايد. اين لايحه پس از چاپ توزيع در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد . ابتدا نماينده دولت و سپس د ومخالف و دو موافق به ترتيب هر كدام به مدت پنج دقيقه صحبت مي‌كنند و سپس كليات لايحه به رأي گذاشته مي‌شود. در صورت تصويب، رسيدگي به لايحه در رديف اول دستور جلسه علني بعد قرار مي‌گيرد. ابتدا پيشنهاد نمايندگان در خصوص ميزان چند دوازدهم پيشنهادي دولت رأي گيري مي‌شود.
تبصره 1- چند دوازدهم بودجه بر مبناي آخرين قانون بوجه سالانه مصوب مجلس است.
تبصره 2- حداكثر مدتي كه مجلس مي تواند براي بودجه چند دوازدهم تصويب نمايد سه دوازدهم خواهد بود.
تبصره 3- در صورت عدم تصويب بودجه سالانه كل كشور يا عدم ارائه لايحه چند دوازدهمدولت تا پانزدهم اسفند ماه نمايندگان مي‌توانند با اراده طرح، اجراي آخرين قانون بودجه سالانه را حداكثر برا ي مدت يه ماه تمديد نمايند. اين طرح طبق روال طرح‌هاي دو فوريتي رسيدگي مي شود.
ماده 32- ماده زير به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق ميشود:
ماده الحاقي- نمايندگان مجلس مي‌توانند براي برقراري ارتباط با مجالس كشورهاي خارجي به تشكيل گروه‌هاي دوستي پارلماني اقدام نمايند.
تبصره- آيين‌نامه چگونگي تشكيل، كشورهاي هدف، تعداد گروهها و نحوه فعاليت و روابط با آن كشورها توسط هيأِت رئيسه مجلس تهيه مي‌شود و به تصويب كميسيون تدوين آيين نامه داخلي ميرسد.
ماده 33- اصلاحات عبارتي در برخي از موارد آيين نامه به تصويب رسيد.
ماده 2- تبصره زير به ماده (25) قانون آيين نامه داخلي الحاق شود:
تبصره 4- نحوه رسيدگي به اعتراض در مورد ايفاء وظايف رئيس كميسيون اصل نودم قانون اساسي و نيز رئيس و دادستان ديوان محاسبات و ساير افرادي كه با راي مجلس انتخاب مي‌شوند ولي دراين آيين نامه براي رسيدگي به اعتراض در مورد ايفاء وظايف آنان روشي مشخص نشده است.
تاریخ به روز رسانی:
1390/08/29
تعداد بازدید:
18991
Powered by DorsaPortal