دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور
نحوه پرداخت فوق العاده ایثارگری را به تصمیم دیوان عدالت اداری موکول کرد
1399/02/22
آقای داودی معاون فنی، حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاه های مربوطه، نحوه پرداخت فوق العاده ایثارگری، موضوع بند (2)ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصمیم دیوان عدالت اداری موکول کرد
در متن نامه آقای داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی به عنوان روسای دستگاه های اجرایی چنین آمده است:
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره 40000/35/د مورخ 1399/1/25 با موضوع اجرای دادنامه شماره 245 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه پرداخت فوق العاده ایثارگری، موضوع بند (2) ماده (68) قانون خدمات کشوری و ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بموجب نامه شماره 20000/56 مورخ 1399/2/16 معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس محترم دیوان عدالت اداری، رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع، در هیأت عمومی آن مرجع در خواست شده است، لذا هرگونه تصمیم در خصوص نحوه پرداخت فوق العاده مذکور، موکول به تصمیم دیوان عدالت اداری خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید تا تعیین تکلیف موضوع، طبق رویه قبلی اقدام فرمایند.
/ /