دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نهایی شد
1398/11/23

دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی تهیه گردید.

جهت دریافت متن کامل دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی اینجا کلیک کنید
/ /