دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دروغگو، دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارت و پستى كه در درون اوست. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
انتصابات
آقاي «هادی محتشمی نیا » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل بنیاد شهید و هلال احمر(دوازدهم)  ‍» منصوب شد.

(96/07/05)
آقاي «ضیاء الدین طوسی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل ستاد مبارزه با موارد مخدر  ‍» منصوب شد.

(96/07/05)
آقاي «جعفر زینلی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان  ‍» منصوب شد.

(96/06/21)
آقاي «محمدصادق رومی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(96/06/5)
آقاي «ایرج مظفری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی  ‍» منصوب شد.

(96/05/23)
 
آقاي «خدانظر پاکدامن » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  سرپرست دیوان محاسبات استان خراسان شمالی  ‍» منصوب شد.

(96/05/23)
 
آقاي «حاتم نیکخو » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان  ‍» منصوب شد.

(96/04/20)
 
آقاي «محمد علمداری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه  ‍» منصوب شد.

(96/04/14)
 
آقاي «غلامرضا بازگشاء » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان  ‍» منصوب شد.

(96/04/14)
 
آقاي «مهدی دهرویه » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان  ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقاي «علی خلیلی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی   ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقاي «شهرام اشراق » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/03/23)
 
آقاي «رحیم باباکریمی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقاي «جواد ابدالی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل هیات هشتم ( صنعت، معدن و تجارت) امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(96/04/10)
 
آقاي «سیدمحمد کاظم آقامیری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل هیات اول(نفت و گاز) اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/04/10)
 
آقاي «عبداله صفایی نسب » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مشاور عالی رئیس کل   ‍» منصوب شد.

(96/03/22)
 
آقاي «جواد امینیان » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل هیات سوم اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/02/30)
 
آقاي «محمدرضا شراهی  » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان البرز   ‍» منصوب شد.

(96/02/10)
 
آقاي «مسعود یوسفی پناه » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(96/02/09)
 
آقاي «سید احمد حسینی زاده » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان   ‍» منصوب شد.

(96/02/06)
 
آقاي «یدالله حبیبی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(96/02/02)
 
آقاي «ابراهیم نامداری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران   ‍» منصوب شد.

(96/01/30)
 
 
آقاي «حسین نورعینی گرگری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(95/12/21)
 
آقاي «دکترعلیرضا زارعی  » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات  ‍» منصوب شد.

(95/12/25)
 
آقاي «مهدی غفاری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری  ‍» منصوب شد.

(95/12/15)
 
آقاي «علی شیری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مشاور رئیس کل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(95/10/01)
 
آقاي «نعمت اله صفری » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت  مدیرکل دفتر مرکزی حراست  ‍» منصوب شد.

(95/07/26)
 
آقاي «دکتر علی بهاری فر » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت معاون امور اجرایی و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(95/06/31)
 
آقاي «دکتر سیدمحمد مقیمی » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی  ‍» منصوب شد.

(95/06/23)
آقاي «دکتر علی بهاری فر » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور رئیس کل در امور اجرائی و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(95/05/24)

 
 
آقاي «دکتر صادق منتی نژاد » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه   ‍» منصوب شد.

(95/06/03)

 
آقاي «فرشاد گلستان جوزانی  » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست   ‍» منصوب شد.

(95/5/23)

 
آقاي «محمدرضا شریفیان  » با حكم آقاي دکتر عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(95/5/23)

 
آقاي «سیدعباس ناصر شیخ الاسلامی  » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات سیزدهم اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(94/12/5)

 
آقاي «داریوش حیدری  » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور رئیس کل و حسابرس کل ویژه  ‍» منصوب شد.

(94/09/25)

 
آقاي «مهرزاد صالح  » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل امور اداری و پشتیبانی   ‍» منصوب شد.

(94/09/25)

 
آقاي «سعید بیت عفری » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(94/07/21)


 
آقاي «محمدرضا شریفیان » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقاي «محمدرضا شریفیان » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقاي «حجت قاسمی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت سرپرست دفتر مرکزی حراست   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقاي «مهدی دهرویه » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقاي «سیدکاظم آقامیری » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات دهم حوزه امور اقتصادی و زیربنایی-ارتباطات و فناوری اطلاعات   ‍» منصوب شد.

(94/06/29)


 
آقاي «علیرضا تقی زاده فانید » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات بهداشت و درمان  ‍» منصوب شد.

(94/06/16)


 
آقاي «ضیاءالدین طوسی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات حوزه سلامت   ‍» منصوب شد.

(94/06/16)


 
آقاي «کاوس اکبری » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات آموزش عالی و تحقیقات   ‍» منصوب شد.

(94/06/14)


 
آقاي «مراد محمدی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان»   منصوب شد.

(94/06/3)
 

آقاي «مسعود کاشی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان   ‍» منصوب شد.

(94/05/26)


 
آقاي «محمدرضا شریفیان » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت سرپرست اداره کل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(94/3/25)


 
آقاي «حسن رضایی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، با حفظ سمت ، « به سمت رئیس دفتر دیوان محاسبات کشور‍» منصوب شد.

(94/3/25)


 
آقاي «حسین باهری » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل حوزه امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/12/20)


 
آقاي «سیدعباس ناصر شیخ الاسلامی » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت سرپرست حسابرس کل حوزه امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/11/13)


 
آقاي «حسین باهری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت سرپرست حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/11/13)


 
آقاي «عباس آقاجانلو» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات امور اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(93/09/17)


 
آقاي «هادی فاوچی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارتقاء کیفیت   ‍» منصوب شد.

(93/09/15)


 
آقاي «مهدی دهرویه» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیر کل رسیدگی و بررسیهای فنی امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/09/3)


 
آقاي «عطاء اله نوروزنژاد» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیر کل دیوان محاسبات استان ایلام   ‍» منصوب شد.

(93/07/28)


 
آقاي «اسد معانی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « با حفظ سمت به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(93/06/31)


 
آقاي «سید احمد حسینی زاده » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیر کل دیوان محاسبات استان قم  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقاي «مراد قنبری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان   ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقاي «ضیاءالدین طوسی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات دوازدهم حسابرسی(بهداشت و سلامت)  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقاي «مهدی دهرویه » با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات سیزدهم حسابرسی(مسکن و شهرسازی)  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقاي «دکتر ابراهیم عزیزی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور عالی رئیس کل  ‍» منصوب شد.

(93/05/15)


 
آقاي «دکتر سعید راحتی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور رئیس کل در امور نرم افزاری طرح سنا  ‍» منصوب شد.

(93/05/14)


 
آقاي «ایرج مظفری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی  ‍» منصوب شد.

(93/04/01)


 
آقاي «علی رشیدی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات  ‍» منصوب شد.

(93/03/26)


 
آقاي «حسینعلی کرمی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان  ‍» منصوب شد.

(93/03/18)


 
آقاي «ابراهیم نامداری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان  ‍» منصوب شد.

(93/03/03)


 
آقاي «احمد پری پور» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران  ‍» منصوب شد.

(93/03/03)


 
آقاي «صالح صادق پور» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان   ‍» منصوب شد.

(93/02/02)


 
آقاي «شهرام اشراق» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات اول امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقاي «ضیاءالدین طوسی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقاي «بهزاد وکیلی ملک لو» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت حسابرس کل هیات ششم امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقاي «یزدان عرب حسن آبادی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(92/12/25)


 
آقاي «ابوالفضل اسدی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « به سمت معاون دادستان دیوان محاسبات کشور   ‍» منصوب شد.

(92/09/06)


 
آقاي «محمدرضا عبدالمالکی مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، « برای مدت دو سال به عضویت شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور   ‍» منصوب شد.

(92/12/06)


 
آقاي «عباس رموزی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « حسابرس کل امور اجتماعی معاونت امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(92/12/06)


 
آقاي «ایوب احمدی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقاي «اسد معانی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، با حفظ سمت به سمت «دبیر شورای معاونین  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقاي «اسد معانی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقاي «سید احمد حسینی زاده» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « حسابرس کل فرهنگی و ورزش معاونت امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/25)


 
آقاي «عباس رموزی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «سرپرست حسابرس کل امور اجتماعی معاونت امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/23)


 
آقاي «رضا رضائی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/21)


 
آقاي «هادی عبداللهی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «سرپرست اداره کل امور مجلس  ‍» منصوب شد.

(92/10/15)


 
آقاي «اسماعیل رضاقلی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « حسابرس کل هیات نهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/09/05)


 
آقاي «عیسی جعفری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت « مشاور ویژه رئیس کل » و « مدیر کل دفتر مرکزی حراست » منصوب شد.

(92/08/29)


 
آقاي «عیسی جعفری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «سرپرست حوزه ریاست» منصوب شد.

(92/08/29)


 
آقاي «محمدرضا عبدالمالکی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی  ‍» منصوب شد.

(92/08/26)


 
آقاي «مرتضی نیکوئیان» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «رئیس دفتر رئیس کل  ‍» منصوب شد.

(92/08/25)


 
آقاي «مسعود سرشار» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «حسابرس کل هیات هفتم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقاي «فیاض شجاعی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «عضو اصلی هیات اول تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دیوان محاسبات کشور برای مدت سه سال   ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقاي «عیسی جعفری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «عضو اصلی هیات اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دیوان محاسبات کشور برای مدت سه سال   ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقاي «محسن عمرانی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «عضو کمیته ارتقا و انتصاب دیوان محاسبات کشور  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقاي «محسن شهبازی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقاي «حسن ونائی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «نماینده دیوان در هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی  ‍» منصوب شد.

(92/08/13)


 
آقاي «علی اکبر ترابی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/08/13)


 
آقاي «محمد نفیسی فر» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مدیر کل استان خراسان رضوی ‍» منصوب شد.

(92/07/30)


آقاي «داریوش حیدری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مدیر کل اموراداری و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(92/07/22)


آقاي «ابراهیم صفایی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مدیر کل امور مالی ‍» منصوب شد.

(92/07/22)


آقاي «حسن حسيني شكرابي» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «حسابرس كل هيأت پنجم حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ‍» منصوب شد.

(92/07/13)


 
 
 
آقاي «علی شیری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مشاور رئيس كل و بازرس وي‍ژه» منصوب شد.

(92/07/13)


 
 
آقاي «فیاض شجاعی» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «سرپرست دادسراي ديوان» منصوب شد.

(92/06/12)


 
آقاي «عیسی جعفری» با حكم آقاي امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل حوزه ریاست و دبیر شورای معاونین» منصوب شد.

(92/06/16)آقاي «داریوش فخرایی» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل دیوان محاسبات استان بوشهر» منصوب شد.

(۹۱/10/26)آقاي «عیسی جعفری» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مشاور رئیس کل» منصوب شد.

(۹۱/10/5)آقاي «احمد ده محسنی» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل دیوان محاسبات استان کردستان» منصوب شد.

(۹۱/09/1)آقاي «غفار اسماعیلی» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مشاور رئیس کل و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری»  دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

(۹۱/07/17)آقاي «بهمن مردانیان» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل دیوان محاسبات استان کرمانشاه» منصوب شد.

(۹۱/07/29)آقاي «کاووس اکبری» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل دیوان محاسبات استان کرمان» منصوب شد.

(۹۱/07/22)آقاي «عباس قادری آزاد» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها» منصوب شد.

(۹۱/07/17)آقاي «امیر خلیلیان» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان آذربایجان شرقی» منصوب شد.

(۹۱/07/15)آقاي «محمدرضا شراهی» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان گلستان» منصوب شد.

(۹۱/07/11)آقاي «ابراهیم صفایی» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی» منصوب شد.

(۹۱/07/11)آقاي «عليرضا آقاگلي كاسگري» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان سمنان» منصوب شد.

(۹۱/07/4)آقاي «بهزاد محسني زاده» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان مركزي» منصوب شد.

(۹۱/07/2)آقاي «عليرضا اقتصاد» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان آذربايجان غربي» منصوب شد.

(۹۱/07/2)آقاي «مهدي دهرويه» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان اصفهان» منصوب شد.


(۹۱/07/2)آقاي «بهزاد بهراميان» با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به سمت «مديركل ديوان محاسبات استان كهكيلويه و بويراحمد» منصوب شد.

(۹۱/07/2)آقايان احمد عشقي، علي كاميار، فتح اله رحيمي، حميد سعادت، سياوش حيدرزاده، اصغر گرانمايه پور، محمد نبوتي و سيد حسين شبيري بنا به انتخاب كميسون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور به سمت « اعضاي هيئت هاي چهارگانه مستشاري » و آقايان حسين راز قندي، محمد شمس، غلامرضا انبارلوئي، و محمد صابري به ترتيب به عنوان عضو و رئيس (براي مدت 2 سال) هيئت هاي اول تا چهارم مستشاري ديوان محاسبات كشور منصوب شدند.

(۹۱/06/25)آقايان محسن عمراني و فياض شجاعي به پيشنهاد دادستان ديوان و با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به عنوان       « معاونان دادستان ديوان محاسبات كشور » منصوب شدند.

(۹۱/06/25)آقاي بهزاد وكيلي ملك لو و آقاي مجتبي زمانپور به پيشنهاد معاونت فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي و با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به ترتیب به عنوان « حسابرس كل هيأت دهم حسابرسي » و « حسابرس كل هيأت چهارم حسابرسي (بانكها) » منصوب شدند .

(۹۱/06/25)آقاي محمدرضا قنبري با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به عنوان « مديركل ديوان محاسبات استان قزوين» منصوب شد.

(۹۱/06/25)آقاي ساسان مبيني دهكردي با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به عنوان « مديركل ديوان محاسبات استان فارس» منصوب شد.

(۹۱/06/25)آقاي احمدعلي حسيني با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به عنوان « مديركل ديوان محاسبات استان هرمزگان» منصوب شد.

(۹۱/06/25)آقاي جواد ناصريان با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، به عنوان « مشاور رئيس كل و حسابرس ويژه» منصوب شد.

(۹۱/06/25)رییس کل دیوان محاسبات کشور طي حکمی آقای غلامعباس عزیــزی نژاد را به عنـوان مدیـر کل جدید دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی منصوب کرد   .

(۹۱/06/04)رییس کل دیوان محاسبات کشور طي حکمی آقای سید نجیب حسینی را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب کرد .

(۹۱/05/10)رییس کل دیوان محاسبات کشور طي حکمی آقای محمد نفیسی فر را به عنوان مدیر کل امور مجلس منصوب کرد . وي پيش از اين مديركل ديوان محاسبات استان تهران بود.

(۹۱/۰۳/۰۹)رییس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی آقای سعید ستاری را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران منصوب کرد .آقاي ستاري پيش از اين مديركل ديوان محاسبات استان قزوين بود.

(۹۱/۰۳/۰۹)


رییس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی آقای سعید بیت عفری را به عنوان مدیر کل هماهنگی امور استانها منصوب کرد .آقاي بيت عفري پيش از اين معاون مديركل هماهنگي امور استانها بود.

(۹۱/۰۳/۰۹)آقای مجتبي زمانپور با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رییس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان « حسابرس کل هيأت هفتم حسابرسي» منصوب شد.
(۹۱/۰۳/۰۹)با حكم آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور ، آقاي «محسن عمراني» به سمت «مديركل حقوقي و بررسيهاي فني» منصوب شد.

(90/08/03)

 

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در احکامی جداگانه منصور سعیدی نمین را به سمت «مدیر کل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی» ، کیوان طهماسبی را به سمت «مدیر کل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی» ، کیومرث داودی را به سمت «حسابرس کل هیات اول حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنائی » و شهرام اشراق را به سمت «سرپرست حسابرسی کل هیات ششم حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنائی»‌ منصوب كردند

(90/08/02)

 

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "نبی اله کرمی "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان البرز منصوب كردند

(90/05/05)

 

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حسین علی کرمی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی منصوب كردند.

(90/05/05)

 

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حمید تیموری "، را به عنوان معاون حقوقي، تفريغ بودجه، امور مجلس و استانها منصوب كردند .

(90/04/22)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "رحمت الله شریفی "، را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب كردند .

(90/03/17)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "محمد حسینی "، را به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت منصوب كردند .

(89/11/6)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "داود توحیدی "، را به عنوان مدیر کل امور استانها منصوب كردند .

 (89/10/28)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "علی اکبر محمدی "، را به عنوان مدیر کل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی منصوب كردند .

(89/10/26)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "علیرضا تقی زاده فانید "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان البرز منصوب كردند .

(89/10/20)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "دکتر محمد علی عبداله زاده "، را به عنوان رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور منصوب كردند .

(89/10/18)

دکتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "ابراهیم نامداری "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان مازندران منصوب كردند .

(89/8/11)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "ایوب احمدی جناگرد"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان منصوب كردند .

(89/6/29)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "غلامرضا برومند"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان همدان منصوب كردند .

(89/6/29)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "امیر خلیلیان"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه منصوب كردند .

(89/6/29)

 

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "علیرضا آقا گلی کاسگری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی منصوب كردند .

(89/6/27)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "محسن فرسایی"، را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب كردند .

(88/9/11)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "دکتر سید سلمان سامانی"، را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست منصوب كردند .

(88/9/19)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حسن بابایی کشتلی"، را به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات حسابرسی و امور زیربنایی منصوب كرد .

(88/7/27)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حیدر بابایی نسب"، را به عنوان مشاور رئیس کل در امور استانها منصوب كرد .

(88/6/21)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حاتم نیکخو"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان اردبیل منصوب كرد .

(88/6/1)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "محمدرضا قنبری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس منصوب كرد .

(88/5/25)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "هادی محشمی نیا"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی منصوب كرد .

(88/5/21)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "حسینقلی شولی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری منصوب كرد .

(88/5/17)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "سیداحمد حسینی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان منصوب كرد .

(88/5/14)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "ساسان مبینی دهکردی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان هرمزگان منصوب كرد .

(88/5/11)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "سیدجمال مستوفی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان یزد منصوب كرد .

(8/5/88)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "کاوس اکبری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان گلستان منصوب كرد .

(88/5/8)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "صادق اسلامی"، را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل حراست منصوب كرد .

(88/5/6)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "مهدی دهرویه"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان قم منصوب كرد .

(88/5/4)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "اسد معانی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان گیلان منصوب كرد .

(88/5/3)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "علیرضا اقتصاد"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان زنجان منصوب كرد .

(88/4/28)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "احمد پری پور"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان منصوب كرد .

(88/4/24)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "سید یعقوب حسینی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خوزستان منصوب كرد .

(88/4/20)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "رضا رحمتیان"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان مرکزی منصوب كرد .

(88/4/20)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "کورش حیدری چالشتری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی منصوب كرد .

(88/4/10)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "سعید ستاری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوین منصوب كرد .

(88/4/9)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "عبداله صفائي نسب"، را به عنوان معاون فني و امور حسابرسي شركتها منصوب كرد .

(88/4/9)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "بهزاد محسنی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان منصوب كرد .

(88/4/6)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "محمد نفیسی فر"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران منصوب كرد .

(88/3/24)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "احمد علی حسینی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی منصوب كرد .

(88/3/9)

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در حكمي "عبداله صفائي نسب"، مدير كل ديوان محاسبات استان تهران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فني و امور حسابرسي شركتها منصوب كرد .

(88/2/22)

 
۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/