دیوان محاسبات کشور
حسابرسی زیست محیطی


  چارچوب گزارشگری " برنامه عمل کاهش آلودگی هوا" ، " حسابرسی مدیریت سبز" و "حسابرسی زیست محیطی منابع آب" در بخش " چارچوب های گزارشگری" بارگذاری گردید.... همچنین "رهنمود گزارشگری زیست محیطی خاص استان" نیز در بخش " رهنمودها و دستورالعمل ها" قرار گرفت.
Bullet قوانین و مقررات
Bullet آشنایی با حسابرسی زیست محیطی
Bullet استانداردها
Bullet رهنمودها و دستورالعمل ها    95/10/15
Bullet چارچوب های گزارشگری      95/10/15
Bullet  اولویت ها و برنامه ها    95/09/30
Bullet محتواهای آموزشی
Bullet  آثار، مقالات و پژوهش ها   95/09/12
Bullet  اسناد، کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی  
Bullet گزارش شرکت در نشستها و اجلاس بین المللی
Bullet تماس با هیات حسابرسی زیست محیطی
Bullet


پیوندهای مفید