دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه انحلال شرکت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي کشور
1396/08/29
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال مصوبه شماره 206/488993(انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور) مورخ 1394/4/6 شورای عالی اداری به شرح ذیل رای صادر نمود:«اولا؛ لفظ«اصلاح ساختار» مندرج در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر«انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد و یا از مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف«اصلاح ساختار» نمی شود. ثانیا: قانونگذار در ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد 1- تصویب مجلس 2- طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند 3 ماده 12 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیات وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور و بند3 ماده 12 اساسنامه شرکت خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تلقی گردیده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود. مع الوصف با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد».
/ /