دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
قطعيت دادنامه هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري پيرامون مجوز استقرار هيات هاي حسابرسي ديوان محاسبات در شهرداري ها
1395/10/15
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری شکایت شهرداری تهران با موضوع ابطال تصمیم دیوان محاسبات کشور مبنی بر استقرار هیات حسابرسی در محل ستاد و مناطق تابع شهرداری تهران را به شرح نامه 40000/57 مورخ 1394/4/6، طی دادنامه شماره 148 مورخ 9/2/ 1395 مردود اعلام کرد. در این رای آمده است:
«درخصوص شکایت شهرداری تهران به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال تصمیم دیوان محاسبات کشور در خصوص استقرار هیات حسابرسی در محل ستاد و مناطق تابع شهرداری تهران، نظر به اینکه طبق تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام نموده و شهرداری تهران نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی برآن مترتب است و از طرفی نظارت شوراهای اسلامی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ مقررات قبلی نیز نمی باشد و از سویی ماده (1) قانون دیوان محاسبات کشور، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات قرار داده و شهرداری نیز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدردیوان قابل اعتراض است.»
شایان ذکر است با توجه به انقضاء موعد قانونی دادنامه شماره 148 مورخ 1395/9/2 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر مردود دانستن شکایت شهرداری تهران به طرفیت دیوان محاسبات کشور در خصوص نامه شماره 40000/57 مورخ 1394/4/6 مبنی بر استقرار هیات های حسابرسی دیوان محاسبات در شهرداری تهران و مناطق تابعه، رای مذکور قطعی تلقی می گردد.
/ /